Prawa Autorskie do dokumentacji technicznej

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego przetargu przez Syndyka masy upadłości Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Dźwignic i Urządzeń Transportowych „DETRANS” w Bytomiu w upadłości likwidacyjnej  w dniu 31 Maja 2016 r. właścicielem praw autorskich do dokumentacji technicznej jest WINDEX HOLDING Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu.

W związku z powyższym produkcja oraz sprzedaż wyrobów wymaga posiadania stosownej LICENCJI JEDNOSTKOWEJ lub LICENCJI OKRESOWEJ, a w przypadku pośrednictwa sprzedaży Umowy Dystrybucyjnej. Wszelkie naruszenia praw autorskich poprzez produkcje, sprzedaż, pośrednictwo w sprzedaży, wprowadzanie do obrotu produktów pochodnych firmy DETRANS bedzie skutkowało wszczęciem postępowania sądowego .

Informujemy jednocześnie, że wszystkie materiały, informacje oraz dokumenty zamieszczone na niniejszej stronie internetowej (witrynie internetowej), w tym mające charakter techniczny i/lub technologiczny, stanowią własność intelektualną spółki CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sp.k. w Zabrzu i/lub innych podmiotów powiązanych z ww. spółką osobowo i/lub kapitałowo. 

Powyższe Materiały, informacje oraz dokumenty objęte są ochroną prawną przewidzianą w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym w przepisach ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1231, z późn.zm.). 

W związku z tym jakiekolwiek korzystanie z powołanych wyżej materiałów, informacji i dokumentów zamieszczonych na niniejszej witrynie internetowej, w tym poprzez ich kopiowanie, powielanie, drukowanie, utrwalanie (bez względu na formę), ujawnianie, rozpowszechnianie, umieszczanie na innych witrynach internetowych bądź na innych nośnikach informacji, poza przypadkami wprost przewidzianymi przez prawo oraz poza przeglądaniem ich w trybie online, jest surowo zabronione i wymaga wyraźnej zgody właściciela wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

Naruszenie powyższych zakazów skutkować będzie podjęciem wobec podmiotu naruszającego odpowiednich działań prawnych zmierzających do należytej ochrony praw i interesów właściciela, a przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.”. 
 


 

Usługi

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Sp. z o.o. wykonuje różnego rodzaju usługi dla klientów, przede wszystkim:

  • naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń,
  • remonty dźwignic i torowisk,
  • dostosowywanie dźwignic do warunków klienta,
  • projektowanie maszyn i urządzeń i usługi doradcze,
  • opinie i ekspertyzy techniczne,
  • obliczenia wytrzymałościowe,
  • odtwarzanie dokumentacji technicznej,
  • i wiele innych usług.
Oś czasu