Sprzęgła

Sprzęgła

Niniejszy katalog jest zbiorem kart katalogowych. Każdy typ części lub zespołu dźwignicy posiada oddzielną kartę katalogową i własny numer. Katalog służy do zamawiania części lub zespołów dźwignic potrzebnych do modernizacji lub remontu istniejących urządzeń dźwigowych lub przy budowie nowych.

Katalog obejmuje części i zespoły :

 • jarzma klinowe, krążki i zblocza linowe
 • zderzaki gumowe i sprężynowe
 • wózki kablowe
 • sprzęgła sztywne, wkładkowe, kabłąkowe i przeponowe
 • bębny hamulcowe
 • hamulce
 • i inne

Części i zespoły dźwignie zawarte w katalogu produkuje Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych „DETRANS” na podstawie dokumentacji konstrukcyjnej. Inne części i zespoły dźwignic mogą być wyprodukowane na podstawie dokumentacji opracowanej przez „DETRANS”, na podstawie założeń zamawiających lub dokumentacji dostarczonej przez zamawiającego. Dokumentacja konstrukcyjna opracowana przez „DETRANS” jest zatwierdzona do produkcji w imieniu Urzędu Dozoru Technicznego przez upoważnionych naszych pracowników i nie wymaga dodatkowych uzgodnień z UDT. Ośrodek nasz posiada uprawnienie UDT do wytwarzania dźwignic Nr UD-09-44-W Części i zespoły dźwignic spełniają wymagania obowiązujących norm krajowych PN w zakresie projektowania, wykonania i badania. Wszystkie elementy nośne dźwignic wykonane są z materiałów z atestem hutniczym.

Zamawiający wraz z zamówioną częścią lub zespołem dźwignic otrzymuje Świadectwo Jakości Wykonania. W kartach podano przykłady oznaczenia części lub zespołów dźwignic. Przy zamawianiu prosimy podawać oznaczenia wg. właściwej karty katalogowej. Dla ułatwienia korzystania z katalogu podajemy porównanie grup natężenia pracy. Nr zblocza i haka odpowiadają udźwigą w grupie natężenia pracy M6 wg PN-91/M-06503 lub M5 wg PN-79/M-06504, lub II wg PN-63/M-06503

sprzegla opis t1

Projektujemy i wykonujemy również części i zespoły dźwignic innych typów i o innych parametrach niż podano w kartach katalogowych, po uprzednim uzgodnieniu.

Wszelkich informacji udziela Dział Techniczny 32 630 35 35 

ZN-85/1232-32 ZN-79/1232-32241

Sprzęgła Zębate.

Charakterystyka i wytyczne doboru

Przedmiot normy

Przedmiotem normy jest charakterystyka i wytyczne doboru sprzęgieł zębatych ujętych normami: ZN-79/1232-32356, ZN-79/1232-32357 i ZN-79/1232-32358

Charakterystyka. Charakterystykę sprzęgieł podano w poniższej tablicy:

sprzegla opis t2

Wytyczne doboru.

Sprzęgła należy dobierać w zależności od wielkości przenoszonego momentu przez maszynę roboczą w ruchu ustalonym. W przypadku trudności ustalenia rzeczywistego obciążenia maszyny roboczej, moment przenoszony należy odnieść do momentu znamionowego silnika *w obliczeniach wstępnych przy czym:

Mu * k1 * k2 * k3 ≤ Mnom (1) lub MS * k1 * k2 * k3 ≤ Mnom (2)

Gdzie:

 • Mu - obliczeniowy moment w ruchu ustalonym maszyny roboczej zredukowany na wał sprzęgła
 • MS - moment znamionowy silnika zredukowany na wał sprzęgła
 • Mnom - moment (nominalny) sprzęgła przenoszony w ruchu ustalonym wg tablicy

W przypadkach gdy istniej możliwość dokładnego ustalenia wartości obciążeń dynamicznych sprzęgła, moment jego należy wyznaczyć z zależności:

(Mu + Mdyn) * k2 * k3 ≤ Mnom (3)

Gdzie:

 • Mdyn - obliczony moment dynamiczny układu zredukowany na wał sprzęgła.

sprzegla opis t3

sprzegla opis t4

Przykład doboru

Dobrać sprzęgło zębate jednostronne do mechanizmu jazdy suwnicy hakowej o następujących danych:

 • grupa natężenia pracy M5, której odpowiada czas pracy sprzęgła na dobę x 20 godz, oraz ilość włączeń mechanizmu na godz. ≈ 240,
 • moment statyczny oporu jazdy w ruchu ustalonym Mu = 0,25 kN*m
 • nadwyżka średniego momentu rozruchowego Mdyn = 0,12 kN*m
 • czas pracy sprzęgła na dobę t=20h k2=1,25 wg tablicy
 • liczba włączeń sprzęgła na godzinę z = 240 kg=1,32 wg tablicy
 • współczynnik dynamiczny k1=1,5 wg tablicy

Moment nominalny sprzęgła wynosi:

 • wg wzoru
  1 Mnom = Mu*k1*k2*k3=0,025*1,5*1,25*1,32 = 0,62 kN*m
 • wg wzoru
  3 Mnom = (Mu + Mdyn) * k2 * k3 = (0,25 + 0,12) * 1,25 * 1,32 = 0,61 kN*m

Z tablicy na stronie 22 należy przyjąć sprzęgło o Mnom = 0,71 kN*m wg rys 0011ATg


 
CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Spółka z o.o.w Zabrzu jest kontynuatorem zadań realizowanych przez zlikwidowany instytut badawczy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwignic i Urządzeń Transportowych "Detrans".

Realizuje prace projektowe i wdrożeniowe w zakresie zaawansowanych technologii z obszarów: budowy i eksploatacji dźwignic, maszyn przeładunkowo-transportowych, ochrony środowiska, inżynierii systemów oraz metodologii badań naukowych w tym zakresie.
DETRANS Spółka z o.o. opracowuje dokumentacje techniczne różnych rodzajów dźwignic, zawiesi, urządzeń i maszyn przeładunkowych i transportowych. Spółka wyspecjalizowała się przede wszystkim w dźwignicach. Opracowywane są typoszeregi podstawowych elementów dźwignic jak sprzęgła, hamulce, koła jezdne, zderzaki, zblocza, jarzma linowe, łączniki różnicowe i wiele innych wynikających z potrzeb klientów.


 

Usługi

CENTRUM PROJEKTOWO-WDROŻENIOWE DETRANS Sp. z o.o. wykonuje różnego rodzaju usługi dla klientów, przede wszystkim:

 • naprawy i modernizacje maszyn i urządzeń,
 • remonty dźwignic i torowisk,
 • dostosowywanie dźwignic do warunków klienta,
 • projektowanie maszyn i urządzeń i usługi doradcze,
 • opinie i ekspertyzy techniczne,
 • obliczenia wytrzymałościowe,
 • odtwarzanie dokumentacji technicznej,
 • i wiele innych usług.
Oś czasu